External image on ODS – Salesforce Commerce Cloud

Bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu về sử dụng external image trong Salesforce Commerce Cloud. Đặt vấn đề Ở sandbox 001 của ông khách hàng nào đó, ông ấy muốn hiển thị toàn bộ thông tin sản phẩm giống môi trường development trên môi trường sandbox ODS. Nhưng, để export toàn bộ 100GB… Tiếp tục đọc External image on ODS – Salesforce Commerce Cloud