Authentication and Authorization cho Client ID request với WebDAV – SFCC

Bài này chúng ta sẽ nói về chứng thực và phân quyền cho Client ID (Authentication and Authorization cho Client ID) để upload file lên Salesforce Commerce Cloud (SFCC) thông qua webdav. Mục tiêu của Authentication and Authorization cho Client ID Trước tiên ta cần phải hiểu authentication là gì? và Authorization là gì?Hiểu nôn… Tiếp tục đọc Authentication and Authorization cho Client ID request với WebDAV – SFCC